นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบเขตพื้นที่พิเศษจ.สงขลา

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมวิสามัญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ในช่วงการประชุม  นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของนักเรียน โดยการใช้ระบบการทำงานแบบ  PDCA  ภายใต้กระบวนการ  Input- Process -Output เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพท์ที่ดี คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรียน และรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคำนึงถึงประสิทธิผลของโรงเรียนว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร อาทิเช่น เป็นโรงเรียนอันดับ ๑ ในจังหวัดที่มีผลการทดสอบ O-Net ระดับดีเยี่ยม เป็นต้น

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น