นายอับดุลรอซ๊าก จิงู นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรภาษามลายู

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดุลรอซ๊าก จิงู นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาความรู้และทักษะหลักสูตรภาษามลายู โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห และ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ คลองแหอัจฉริยะ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมประมาณ ๖๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น