นายอามีน กะดะแซ ร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนรูปแบบประชารัฐ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดสงขลา   ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม     มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการและผู้บริหาร โรงเรียน เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ คน การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น