ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรม

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ทำธุรกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ในการผลิตยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่องกำหนดชื่อสารเคมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น