ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามระบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ปรากฎว่ามีโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ซึ่งสมควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังรายชื่อในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรางวัลพระราชทาน ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น