ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนฯ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ประเมินคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน ๒๗ รางวัล ดังนี้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น