ประกาศผลการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐

ตามที่มูลนิธิครูดีศรีสงขลา ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีศรีสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้การสรรหาได้เสร็จสิ้นแล้วขอประกาศผลการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลฯดังนี้

ประกาศรางวัลครูดีศรีสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น