ประกาศผลการสอบเทียบอิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้ดำเนินการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลสอบเทียบอิสลามศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น