ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศปิดรับสมัครครูที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑  เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นให้ทราบในภายหลัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น