ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เรื่อง การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนังานศึกษาธิการภาค ๘  (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) ดำเนินการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  หากท่านใดสนใจสามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทนตามแบบต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.coad๓.org/Downloadfile/เอกสารการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ด้านล่าง

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 8

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอสมัครสอบได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

แบบคำร้องสอบเทียบอิสลามศึกษา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น