ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ เรื่องการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องทุกระดับ และกำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) ดำเนินการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้ที่นี่

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น