ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จชต.

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการสอบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ นั้น บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ประกาศผลสอบ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาเคมี

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาชีวะวิทยา

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วิชาฟิสิกส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น