ประชาสัมพันธ์การสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักการอ่านและรักการเขียน โดยให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รวบรวมใบสั่งซื้อจากโรงเรียนที่สนใจส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ เพื่อให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รวบรวมใบสั่งซื้อส่ง องค์การค้าของ สกสค. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น