ทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้า” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมประจำตำบลคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๓ และมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยให้โรงเรียนเสนอชื่อพร้อมใบสมัครผู้ที่โรงเรียนคัดเลือกเบื้องต้น โรงเรียนละ ๑ คน กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://student.psu.ac.th/tonkla ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และส่งหลักฐานการสมัครขอรับทุนไปยัง งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โทร. ๐๗๔-๕๕๘๙๐๒

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย โครงการต้นกล้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น