ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ดาวน์โ่หลดรายละเอียดได้ที่นี่ 25591209_160513_3364

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น