ประชาสัมพันธ์โปรแกรมยูรีพอร์ต (U-Report)

ด้วยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประจำประเทศไทยได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรม U-Report (ยูรีพอร์ต) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนผ่านการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนโปรแกรมดังกล่าวสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบข้อมูลผลสำราจ (Poll) สำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆได้อีกด้วย โดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยได้มอบหมายให้เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะคณะกรรมการยูรีพอร์ตรับผิดชอบขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมสำหรับแกนนำนักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การศึกษาตามอัธยาศัย ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชน หากโรงเรียนใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรมยูรีพอร์ตและแบบลงทะเบียนผู้ใช้งานสถานศึกษาละ ๕ คนขึ้นไป และให้สถานศึกษาส่งแบบลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปยัง สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๗๑๓ ๐๔๙๗ หรือทางอีเมลล์ edu.ynet@yahoo.com ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่  U-Report

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น