ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประเทศ โดยตามประกาศจังหวัดสงขลามีผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวลัดดาพร บุญศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวน ๑ ราย คือ นางนภัสสร  บางสายน้อย โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น