ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวานนี้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทั้ง ๓ ท่าน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ต่อจากนั้นในช่วงค่ำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารสช.  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งกล่าวรายงานโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘ รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ    จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา        จังหวัดยะลา

โรงเรียนพัฒนาอิสลาม          จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนดารุสสาลาม            จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา   จังหวัดปัตตานี

รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

นายเจะอาลี    เจะและ         โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ    จังหวัดปัตตานี

นางสาวซูรายดา ดีสะเอะ       โรงเรียนปัญญาวิทยา            จังหวัดยะลา

นางนาซอฟะห์ หะยีเวาะยา    โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา        จังหวัดยะลา

นายแวอับดุลเลาะ มารูดิน      โรงเรียนพัฒนาอิสลาม          จังหวัดปัตตานี

นายแวดาโอะ แวดือเระ         โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา         จังหวัดปัตานี

รางวัลประเภทครู จำนวน ๑๒ รางวัล ได้แก่

นางสาวธิติมา  ขรีดาโอ๊ะ        โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์         จังหวัดสงขลา

นางรัตณา       วิชา              โรงเรียนธรรมพิทยาคารมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี

นางสาวผาสุข  ณุวงศ์ศรี         โรงเรียนปุยุดประชารักษ์        จังหวัดปัตตานี

นายแวซอและ มะลี              โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา        จังหวัดยะลา

นายดือรอแม บองอปาเน๊าะ    โรงเรียนดารุสสาลาม            จังหวัดนราธิวาส

นางฮารีนี มะยุนุ                  โรงเรียนพัฒนาวิทยา            จังหวัดยะลา

นางทองคำ อาดำ                 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา  จังหวัดปัตตานี

นายเกียรติศักดิ์ รักษากิจ       โรงเรียนดีนูลอิสลาม             จังหวัดสงขลา

นายทนงศักดิ์ หมาดทิ้ง โรงเรียนพัฒนาศึกษามูลนิธิ     จังหวัดสตูล

นายดือเร๊ะ การีนา               โรงเรียนพัฒนาอิสลาม          จังหวัดปัตตานี

นายอิสมาแอ นราสันติกุล       โรงเรียนศาสนูปถัมภ์             จังหวัดปัตตานี

นายมะซอรี  สาเมาะ            โรงเรียนดารุสสาลาม            จังหวัดนราธิวาส

 

รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน ๖ รางวัล ได้แก่

เด็กหญิงวัณฑกาญจน์ หมานเหม        โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ จังหวัดสตูล

เด็กชายริฟฮาน หวันเหล็ม                โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา

เด็กชายอิรฟาน มะแดเฮาะ              โรงเรียนพัฒนาวิทยา            จังหวัดยะลา

นางสาวฟาตีฮะ เตะ              โรงเรียนอัตดีนียาตุลอิสลามียะห์  จังหวัดนราธิวาส

นายชาหิดัญ หับยูโส๊ะ  โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล

นางสาวฮากีมะ บินล่าเต๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น