พิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ฯ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง    จ.สงขลา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และพลโทชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ให้เกียรติร่วมในพิธีครั้งนี้ มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีปิดประมาณ ๒๐๐ คน โดยกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ปีที่ ๒ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๖ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการศึกษาบุคคลต้นแบบ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนัง โรงเรียนประทีปศาสตร์ (ปอเนาะบ้านตาล) จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม โรงไฟฟ้ากระบี่    จ.กระบี่ และสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น