มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขามลายู

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาภาษามลายู สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ

การเปิดรับสมัครหลักสูตรภาษามาลายู

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น