ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาว่าด้วยการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้มีการปรับปรุงระเบียบฯว่าด้วยการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะการเงินของสหกรณ์ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น