รัฐบาลโอมานมอบทุนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

กระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลโอมานได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน ๒ ทุน แบ่งเป็น ๓ สาขา ได้แก่  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบริหารและระบบสารสนเทศ และสาขาภาษาและวรรณกรรม ผู้สนใจสามารถส่งแบบขอรับทุนและเอกสารประกอบไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ (ทุนการศึกษาของรัฐบาลโอมาน) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ทุนการศึกษาจากประเทศโอมาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น