รับสมัครเยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ทุนซีพีออลล์)

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าที่พัก ในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

ทุนซีพีออล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น