รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ขอใช้บัญชีพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาไทย และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นั้น
บัดนี้ การดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมของพนักงานราชการทั่วไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ดาวน์โหลด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น