รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ส่งแบบรายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดจัดทำแบบรายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำเดือนของโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบได้จัดทำข้อมูลพร้อมรายงานให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาทราบเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และหากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขอให้ส่งรายงานการประชุมแนบมาด้วยนั้น  บัดนี้โรงเรียนเอกชนในระบบได้รายงานข้อมูลและการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาแล้ว ดังรายชื่อปรากฎในแบบรายงานข้อมูลด้านล่างนี้

ข้อมูลการส่งรายงานประจำเดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น