สกสค.ให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยมูลนิธีช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นและให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร สำหรับผู้ที่กำลังจะจบชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดละ ๑ ทุน และ ๕ อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย และ สะเดา) ได้เพิ่มอีกจำนวน ๑ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท และผู้ที่กำลังจะจบชั้น ม.๖ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการมูลนิธิช่วยบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา) หากสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุนไปยัง สกสค.จังหวัดสงขลา ภายในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสงขลา พิจารณาต่อไป

ดาวน์โ่หลดรายละเอียดได้ที่นี่ ระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น