สช.จ.สงขลาจัดติวเข้ม ๕ กลุ่มวิชายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-net ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ครูและนักเรียนร่วมโครงการประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมติวเตอร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น