สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกรั่นกรองและดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกรั่นกรองและดำเนินการโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะและนาทวี ประธานคณะกรรมการ ปสกช. ผู้แทนกรรมการ ปสกช.ทุกระดับ  ข้าราชการและพนักงานราชการตามประกาศแต่งตั้งของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อพิจารณากรั่นกรองหลักสูตรและการบริหารจัดการโครงการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น