สช.จ.สตูล ขอใช้สถานที่จัดประชุมพัฒนาการศึกษา จชต. สร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอใช้สถานที่จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น