สมาคมฯตาดีกาจ.สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกา

สมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา       จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวรายงานโดย นายสะปีอิง  บาเฮงมามะ รองนายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา        อ.จะนะ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ในพิธีเปิดโครงการมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้บริหารและผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ คน กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๕๐ คน

ภาพถ่าย : สมาคมฯ ตาดีกา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น