สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมส่งเสริม “ความรักความสามัคคี” ในองค์กร

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด  เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ๕ ส. และแข่งขันกีฬา  เปตองรอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเกิดความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชนในพื้นที่พิเศษจังหวัดสงขลา และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  มาปฏิบัติ  ความว่า….

“…ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน ทุกระดับ ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันทำกิจกรรม”  ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

« 1 ของ 8 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น