กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

pat3

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาฯ

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

  คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

 คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2551 

 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 

 คู่มือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น/กรอบหลักสูตรท้องถิ่น

 คำสั่งแก้ไข….โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 ตัวอย่างหน้าปก และประกาศ หลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตรฟัรดูอีน พ.ศ.2559 

 

เกี่ยวกับนอกระบบ

 หลักสูตรต้นแบบตามโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

เอกสารอื่นๆ 

เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1

รายงานผลโครงการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คู่มือค่านิยม 12 ประการ

 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) 11 ต.ค.59  

 คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 (ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน