กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์

  ส่งข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560  (คลิกเลือกเพียงลิงค์เดียวในแต่ละระดับ)

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ลิงค์ที่ 1  ลิงค์ที่ 2

>> ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ลิงค์ที่ 1  ลิงค์ที่ 2

  รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  (sar) รายละเอียดคลิก

  แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่จัดการศึกษาประเภทวิชาชีพ ; สร้างเสริมทักษะชีวิต ; ศิลปะและกีฬาดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูล jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร DQmYyY611GE2gyVqBW5U4diFrMLvtMSxc2aPEr5HXvLPjqt

 

e0b89be0b881e0b8abe0b8a5e0b8b1e0b881e0b8aae0b8b9e0b895e0b8a3e0b981e0b881e0b899e0b881e0b8a5e0b8b2e0b887

 การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

คำถาม – คำตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

สามารถรับการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ – คณิตฯ – ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o

As-1

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560  jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  jamshop10_รายละเอียดคลิ๊ก

 

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 คร้ั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ข้อสอบวัดและประเมินผล ป.1- ป.6 2222

 ข้อสอบวัดและประเมินผล ม.1- ม.3 2222

 

เกี่ยวกับการสอบ PRE O-NET ปีการศึกษา 2560

 คู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูล (เพิ่มเติม) 

 เฉลยข้อสอบ Pre O-NET ป.6

 

เกี่ยวกับการสอบ PRE I-NET  ปีการศึกษา 2560

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

 กระดาษคำตอบ

กระดาษคำตอบ (ฉบับใหม่) แยกตามรายวิชาและระดับชั้น

กระดาษคำตอบตอนต้น

กระดาษคำตอบตอนกลาง

กระดาษคำตอบตอนปลาย

 

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2551 

 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 

 คู่มือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น/กรอบหลักสูตรท้องถิ่น

 คำสั่งแก้ไข….โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 ตัวอย่างหน้าปก และประกาศ หลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตรฟัรดูอีน พ.ศ.2559 

 

เกี่ยวกับนอกระบบ

 คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

 หลักสูตรต้นแบบตามโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ

 

เอกสารอื่นๆ 

เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1

รายงานผลโครงการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คู่มือค่านิยม 12 ประการ

 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) 11 ต.ค.59  

 คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 (ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน