กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม

  เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร DQmYyY611GE2gyVqBW5U4diFrMLvtMSxc2aPEr5HXvLPjqt

 

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 และ ม.1-3 คร้ั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ข้อสอบวัดและประเมินผล ป.1- ป.6 2222

 ข้อสอบวัดและประเมินผล ม.1- ม.3 2222

 

เกี่ยวกับการสอบ PRE O-NET ปีการศึกษา 2560

 คู่มือการจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูล (เพิ่มเติม) 

 เฉลยข้อสอบ Pre O-NET ป.6

 

เกี่ยวกับการสอบ PRE I-NET  ปีการศึกษา 2560

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง

 ข้อสอบ PRE I-NET  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

 กระดาษคำตอบ

กระดาษคำตอบ (ฉบับใหม่) แยกตามรายวิชาและระดับชั้น

กระดาษคำตอบตอนต้น

กระดาษคำตอบตอนกลาง

กระดาษคำตอบตอนปลาย

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

  คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

 คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง   พ.ศ. 2560) และเอกสารแนบท้ายคำสั่ง (24 ส.ค. 60)

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 

 หลักสูตรอิสลามศึกษา 2551 

 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 

 คู่มือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  

การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น/กรอบหลักสูตรท้องถิ่น

 คำสั่งแก้ไข….โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 ตัวอย่างหน้าปก และประกาศ หลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตรฟัรดูอีน พ.ศ.2559 

 

เกี่ยวกับนอกระบบ

 คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

 หลักสูตรต้นแบบตามโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 

เอกสารอื่นๆ 

เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1

รายงานผลโครงการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตรเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คู่มือค่านิยม 12 ประการ

 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) 11 ต.ค.59  

 คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 (ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน