กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร

 แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง ถอดถอน  

 เอกสารใช้ประกอบการแต่งตั้ง ถอดถอน  

  แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่ และครู ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

  ตารางสรุปการแต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่