แนะนำสำนักงาน

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ โดยให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นแก่ประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับประถมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่อำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

วิสัยทัศน์

         ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ ศึกษาแห่งชาติ เน้นความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชม สร้างเสริมสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล

พันธกิจ

๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

๒. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเอกชนสู่มาตรฐานสากล

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

๗. เสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์

๑. สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล

๓. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

๕. องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน

๖. สถานศึกษาเอกชนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การศึกษาสร้างสันติสุข

กลยุทธ์

๑. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานสากล

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชนของทุกภาคส่วนโดยหลักธรรมาภิบาล

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้

๖. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้