เจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และรัฐบาลได้นำมากำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงกำหนดแนวทางให้ข้าราชการในจังหวัดสงขลาถือปฏิบัติและดำเนินการใน 5 ด้าน ดังนี้

คลิก…ดาว์นโหลดรายละเอียดที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น