เลขาธิการ กช. ประธานเปิดงานปฐมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดร.วาทิต มีสนุ่น และ ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดงานการปฐมนิเทศครุผู้สอนที่ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย นายทรงพล  ขวัญชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวน ๓๐๐ คน การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น