แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระบรมศพ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น