โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่ารับประทานทุกวัน  จากการติดตามของคณะกรรมการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินงานด้านเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ดี แต่ยังมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ยังเป็นปัญหาเนื่องจากการดำเนินงานด้านนี้ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผู้รับบริการอาหารของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาแจ้งให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ฯ ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นี้

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการขอสนับสนุนฯ ได้ที่นี่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ปรับสุขา

2. เกณฑ์มาตรฐานปรับ18ตค58

3. แบบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาล

4. แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปรับ 15.10.58

5. ภาพกิจกรรม

6. แบบโครงการ

7. รายละเอียดงบประมาณ

8. คำอธิบายแบบกรอกข้อมูลรายละเอียดประกอบ

9. แบบรายงานผลโครงการสุขาภิบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น