โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริฯ

วันที่ ๑๒ – ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ดร.วาทิต มีสนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโนราห์ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๖๐  คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามโครงการพระราชดำริฯ รายงายผลการดำเนินงานตามโครงการและหารือการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมนี้ฟังบรรยายการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ.ภาณุ พิทักษ์เผ่า ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

« 2 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น