โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๙๐ คน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

« 1 ของ 4 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น