โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯสำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.moscamp-songkhla.com และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา www.songkhlapao.go.th (รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทราบก่อนถึงวันสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ คน มีสิทธิเข้ารับการอบรมจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่จัดอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับชั้นนำ สามารถโทรสอบถามได้ที่ ๐๗๔-๓๐๓๑๕๑-๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น