โครงการยกย่องครูดีปูชนียบุคคลและเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการดำเนินการตามโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชาและครูดีปูชนียบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านดารปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล “ครูดีปูชนียบุคคล” และ “ครูดีของปวงประชา” ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้บริหารและครูท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด และสามารถส่งใบสมัครมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา พิจารณาคัดเลือกต่อไป

โครงการครูดีปูชนียบุคคล

โครงการยกย่องครูดีของปวงประชา สกสค.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น