โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยยกย่องให้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่นี่  25591128_111437_8202

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น