โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  หากมีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนขอรับเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน สามารถส่งโครงการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ดาวน์โ่หลดรายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ที่นี่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการส่งเสริมผลผลิต

2.แบบประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

3. แบบคำขอรับการสนับสนุน แบบอกว.สสผ.2

4. ภาพกิจกรรม

5. รูปแบบโครงการ แบบอกว.สสผ.3

6. รายละเอียดงบประมาณ

7. ภาพสถานท่ีดำเนินการ

8. ราคากลางสำหรับวิเคราะห์

9. แบบรายงานผลโครงการส่งเสริมผลผลิต

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น