โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ ปี ๒ รุ่นที่ ๕”

วันที่ ๒๗ – ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำครูและนักเรียนทัศนะศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนประทีปศาสต์ (ปอเนาะบ้านตาล) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น