ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

จำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องสอบ และสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET)

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. จำนวนโรงเรียนและศูนย์สอบการศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่เข้าสอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น       จำนวน  ๑๕๓    โรงเรียน/ศูนย์

– ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง     จำนวน  ๓๐      โรงเรียน

– ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย    จำนวน  ๑๙      โรงเรียน

รวมทั้งสิ้น                                     ๒๐๒   โรงเรียน/ศูนย์

๒. จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น       จำนวน  ๒,๒๒๓  คน

– ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง     จำนวน  ๑,๑๗๐  คน

– ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย    จำนวน  ๕๕๒    คน

                     รวมทั้งสิ้น                                     ๓,๙๔๕ คน

๓. จำนวนห้องสอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น       จำนวน  ๙๕      ห้อง

– ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง     จำนวน  ๕๖      ห้อง

– ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย    จำนวน  ๓๓      ห้อง

รวมทั้งสิ้น                                     ๑๖๑   ห้อง

๔. จำนวนสนามสอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น       จำนวน  ๑๙      สนามสอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง     จำนวน  ๑๕      สนามสอบ

– ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย    จำนวน  ๑๓      สนามสอบ

                      รวมทั้งสิ้น                                     ๑๙      สนามสอบ

ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบ I-NET ศูนย์สอบกับระดับประเทศ

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ I-NET

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น