ประชาสัมพันธ์โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง

ด้วยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ได้จัดทำโครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อออกกำลังกาย การนันทนาการและการแสดง เพื่อฟื้นฟูเพลงกราวกีฬาซึ่งแต่งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงประชาสัมพันธ์ และเปิดให้ดาว์นโหลด

Read more

ประชาสัมพันธ์ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดอบรม “ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปราถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ กรุณส่งตอบรับ โรงเรียนละ 1 คน ที่ E-mail:skschool90110@gmail.com โดยระบุ ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียน หมายโทรศัพท์ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 รับจำนวนจำกัด 110 คนเท่านั้น

Read more

ประชุมสรุปสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี จังหวัดสงขลาและสตูล

วันนี้ (๑๕ มิถุนายน

Read more