ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช. จัดพิธีเลี้ยงส่ง รองผอ.สช.จ.สงขลา รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นำโดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) ร่วมจัดพิธีเลี้ยงส่ง ดร.ชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เดินทางไปรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

คู่มือโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์ฯตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

Read more

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐”

ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน คัดเลือกเด็กที่มีอายุ ๔ ปี ๖ เดือน – ๕ ปี ๖ เดือน ที่มีฟันดี ฟันสวย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) แห่งละ ๔ – ๕ คนเข้าร่วมประกวด “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐” ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ เต็นท์กระทรวงสาธารณสุข งานกาชาดจังหวัดสงขลา

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (ปอเนาะโคกยาง) อ.จะนะ จ.สงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา(ปอเนาะโคกยาง)ที่ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการ”เธอคือแรงบรรดาลใจ” ระดับประเทศ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๔

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read more