ขอเชิญโรงเรียนร่วมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “ตะลุยข้อสอบ มอบความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกับ Myschool@PSU” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิง

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่านกำหนดจัดการประกวดเขียนเรื่องสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ มีความรู้และความบันเทิงในเวลาเดียวกัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Read more

เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา กรั่นกรอง วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดการแข่งขัน แรลลี่การศึกษาเอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ ตอนรักน้ำ รักป่า รักการศึกษาเอกชน เส้นทางหาดใหญ่-พัทลุง ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะเขตพื้นที่อำเภอนาทวี

คณะกรรมการตรวจความพร้อมสถาบันศึกษาปอเนาะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์ เพื่อตรวจความพร้อมในการจดทะเบียนขอเปิดสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี

Read more

การรับสมัครนักเรียนรับทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนการศึกษา “โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Read more