นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯชุดที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ ๕ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา

Read more

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

Read more

คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจพิจารณาการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

คณะกรรมการฯชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ

คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

คณะกรรมการฯชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา และ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

Read more