โครงการธารน้ำใจชาวศรีสว่างวงศ์มอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ริเริ่มให้มีโครงการธารน้ำใจชาวศรีสว่างวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๖ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ

Read more

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบผู้ป่วยจำนวน ๓๐,๒๑๔ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๔๖.๑๘ ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๒ ราย พบผู้ป่วยมากในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – ๑๔ ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลการระบาดประจำปี โรงเรียนสามารถประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.beid.ddc.moph.go.th/beid_๒๐๑๔ หรือสายด่วน กรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากรัฐบาลคูเวต

กระทรวงอุดมศึกษาแห่งรัฐบาลคูเวตและมหาวิทยาลัยคูเวต ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา ค.ศ.๒๐๑๗/๒๐๑๘ จำนวน ๒ ทุน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยคูเวต ในสาขาวิชานิติศาสตร์อิสลาม/อิสลามศึกษา ครุศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน สาขาอักษรศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การแนะแนวศึกษาต่อ : ทางเลือกและเส้นทางอาชีพของเยาวชนชายแดนใต้ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read more

โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจกำหนดนโยบาย และแนวทางการจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐบาลตามลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมและจัดการนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา กศน.

Read more

ขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดโครงการลมหายใจไร้มลทิน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ โดยมีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ได้แก่ การประกวดเรียงความ การประกวดร้องเพลง การประกวดวาดภาพ การประกวดหนังสั้น

Read more

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมการจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Read more

ขอเชิญโรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read more