นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบการศึกษาศูนย์ฯ(ตาดีกา)อ.สะบ้าย้อย

นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ในนามผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เป็นตัวแทนมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อำเภอสะบ้าย้อย

Read more

นายอับดุลรอซ๊าก จิงู นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรภาษามลายู

นายอับดุลรอซ๊าก จิงู นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาความรู้และทักษะหลักสูตรภาษามลายู โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห

Read more

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑

Read more

นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อ.จะนะ

นายอับดลรอหมาน สอหมัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Read more

นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สช.อ.เทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพา

นางนิชาภา มณีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

Read more

บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑

นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีแห่ผ้าพระเจดีย์หลวงเขาตังกวนเนื่องในวันสงขลา ณ บริเวณลานพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา

Read more