เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาขอเชิญโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณตำหนักเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก

Read more

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้รับรางวัลของคุรุสภา จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับประเทศ

Read more

การคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย ๑ ชนิด

Read more

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัด สช.จ.สงขลา และ สช.อำเภอ

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร (สำนักงาน) และบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ณ ห้องประชุม สพม.๑๖ อาคารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรมโดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

Read more

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด รายชื่อคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more