ผอ.สช.จ.สงขลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน

Read more

นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมการแถลงผลดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมงานการแถลงผลดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขอจัดตั้งใหม่

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา และนิติกร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขอจัดตั้งใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์

Read more

นักวิชาการอิสลามศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ)

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP

นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP

Read more

นักวิชาการอิสลามศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

Read more

นักวิชาการศึกษาอบรมให้ความรู้การสรุปโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

วันนี้ (31 ต.ค.60) น

Read more