ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ “การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ในจังหวัดสงขลา” ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนตาดีกา

นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา

Read more

นายสุชาติ ซิรยานนท์ ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู)

นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ (คณะกรรมการประจำหลักสูตรภาษามลายู)

Read more

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

Read more

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่งข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (๒ พ.ย.๒๕๖๑)

Read more

นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตรตาดีกา ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8

วันนี้ (๑ พ.ย.๒๕๖๑)

Read more